Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Những hình ảnh đẹp trong hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

IMG_0394 IMG_0393 IMG_0392 IMG_0391 IMG_0390 4 3 2